GEOTEKNİKAçık Deniz Yapıları Temel Sistemleri
Afet Yönetimi
Arazi Isıl İletkenlik Deneyi (TCT, TRT)
Çevre Geotekniği
Deniz Geotekniği
Deprem Özelliklerinin Zemin Davranışına Etkisi
Derin Kazılarda İksa Perdelerinin Projelendirilmesi
Dinamik Analiz
Drag Anchor Temel Sistemleri
Düzenli Depolama Sahalarının Projelendirilmesi
Enerji Kazıkları
Geoteknik Mühendisliğinde Stokastik Yöntemler
Geoteknik Mühendisliğinde Yapay Sinir Ağları
İleri Düzey Numerik Modelleme
İstinat Yapılarının Boyutlandırılması
Kazık Süreklilik Deneyi (PIT, SIT)
Kayma Mukavemeti
Kirlenmiş Zeminlerde Alınacak Önlemler
Mikrobölgeleme Çalışmaları
Sarsma Masası Deneyleri
Sığ Geotermal Sistemler
Sıvılaşma
Şev Stabilitesi Kontrolü ve Gerekli Önlemlerin Belirlenmesi
Şev/Yamaç Stabilitesi
Tahribatsız Zemin Deneyleri
Temel Altında Kullanılan Geosentetik Donatılı Dolguların Sismik Davranışlarının Belirlenmesi
Temel Mühendisliği
Tilt table Deney Sistemi
Toprak Yapılarında Geosentetiklerin Kullanımı
Yerel Zemin Koşullarının Deprem Hareketine Etkisi
Yüzeysel ve Derin Temeller
Zemin Büyütmesi
Zemin Büyütmesine Etki Eden Faktörler
Zemin İyileştirme Teknikleri
Zemin Stabilizasyonu
Zemin-Yapı Etkileşimi
Zeminde Don Etkisi
Zemine Gömülü Borular
Zeminlerin Dinamik Davranış Özelliklerinin Belirlenmesi


HİDROLİKAkarsu Mekaniği
Akarsu Yönetimi
Akarsularda ve Kıyılarda Katı Madde Hareketi
Akarsulardan, Göl ve Denizden Sualma Sistemleri (Planlama, Modelleme,Projelendirme )
Akım-Taban-Yapı Etkileşimi
Akışkanlar Mekaniği
Atık su ve Soğutma Suyu Derin Dejarj Tesisleri (Planlama, Projelendirme )
Barajlar
Borularla Katı Madde Taşınımı (Hidrotransport)
Dalga Analizi ve Dalga Enerjisinin Potansiyelinin Belirlenmesi
Dalga Enerjisi
Dalgakıranlar
Dalga Hidrodinamiği
Dalga İklimi
Dalga Etkisi ile Sıvılaşma
Deniz Yapıları
Doğal Akımlarda Türbülans
Dolu Savaklar, Dip Savaklar ve Enerji Kırıcı Yapılar (Planlama, Modelleme ve Projelendirme)
Erozyon
Fiziksel Hidroloji
Havza Modelleri
Hidroelektrik Üretim Tesisleri
Hidrolik Geometri
Hidrolik ve Hidromekanik
İstatistiksel Analiz
Hidro-akustik
Hidrodinamik
Hidroelektrik Tesisler (Planlama, Projelendirme )
Hidroloji
Hidrojeoloji
Hidrometeoroloji – Hidroklimatoloji
Hidrolojik Zaman Serisi Analizleri
Hidrolojik Stokastik Modelleme
Hidroklimatolojik Süreçlerin Değişkenlik Analizleri
Hidropolitik (Ulusal ve Uluslararası Su Kaynakları Planlama, Yönetimi, Su Hukuku ve Politikası)
İklim Değişikliği
İklim Modelleri Entegreli Su Havzaları Modelleme
Kalman Filtresi
Katı Atık (Kül) Depolama Barajları (Planlama, Projelendirme)
Katı Madde Taşınımı
Kıyı Alanlarının Yönetimi
Kıyı Bilimleri ve Mühendisliği
Kıyı Koruma Yapılarının Tasarım ve Optimizasyonu
Kıyı Sulak Alanları
Kıyı Süreçlerinin Fiziksel ve Numerik Modellemesi
Kıyı Yapıları (Liman, Marina, Barınak, Tersane ve Pompa İstasyonları) (Planlama, Projelendirme )
Kıyı Yönetimi
Kıyılarda Sediment Taşınımı
Kuraklık Analizleri ve Stokastik Modelleme
Matematik Modeller
Matematik Modelleme ve Deterministtik Akımlar
Meteoroloji
Modern Modelleme Teknikleri (Bulanık Mantık, Yapay Sinir Ağları)
Optimizasyon Teknikleri (Genetik Algoritmalar)
Stokastik Hidroloji
Sualma Tesisleri ve Konsantrasyon Tesislerinde Çökeltme Havuzları (Planlama, Modelleme ve Projelendirme)
Su Kaynakları
Su Kaynakları Sistemlerinin Planlama ve İşletilmesi
Su ve Kıyı Yapıları Projeleri ÇED Raporları
Su Yapıları
Taşkın Hidrodinamik Modelleme
Taşkın ve Düşük Akım Hidrolojisi
Termik ve Çevrim Santrallarda Soğutma Suyu Temini ve Dönüşüm Sistemleri (Planlama, Projelendirme )
Tsunami Tipi Uzun Dalgalar
Uzun Dönem ve Ekstrem Uzun Dönem Dalga İstatistiği
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Yeraltısuyu Modelleme
Yerbilimlerinde Mekansal Modelleme
Yüzer Dalgakıranlar
Yüzey Su Hidrolojisi
Yüzey Suları Mühendisliği
Yüzey ve Yüzeyaltı Yağmur suyu ve Yer Altı Suyu Drenaj Sistemleri (Planlama, Projelendirme)


MEKANİKAkıllı Yapılar
Belirsizlik Yöntemleri
Betonarme Kolonların Deprem Performanslarının İncelenmesi
Mikromekanik
Çubuk Mukavemeti
Çubuk Teorisi
Deneysel Mekanik
Deprem Mühendisliği
Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımında Pasif, Yarı-aktif ve Aktif Sistemler
Dinamik Yapı-Zemin Etkileşimi Problemleri
Doğrusal Olmayan Titreşimler
Elastik Ortamlarda Dalga Yayılımı
Elastik Zemine Oturan Kiriş Problemleri
Elastisite ve Plastisite Teorisinde Çözüm Yöntemleri
Fotoelastisite
Gradyan elastisite teorisi
Hesaplamalı Mekanik
Karmaşık Fonksiyonlar ve Uygulamaları
Kırılma Mekaniği
Kompozit Malzemeler
Lie Grupları Teorisi ve Diferansiyel Denklemlere Uygulamaları
Magnetorheological damperler (MR-M
Matematiksel Fizik
Mühendislik Yapılarının Bilgisayar ile Analizi
Nesne Yönelimli Programlama Teknikleri ile Yapı Sistemlerinin Hesaplanması
Plak, Kabuk ve Uzay Çubukların Sonlu Elemanlar Analizleri
Sayısal Yöntemler
Sezgisel Optimizasyon
Sınır Eleman Yöntemi
Sonlu Elemanlar ile Dinamik Analiz
Sonlu Elemanlar ile Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Analizler
Sonlu Elemanlar ile Stabilite Analizleri
Sonlu Eleman Modeli Güncellemesi
Sürekli Ortamlar Mekaniği
Tsunami
Uygulamalı Mekanik ve Matematik
Varyasyonel Yöntem
Yapıların Depreme Karşı Boyutlandırılması
Yapı Dinamiği
Yapı-Akışkan Etkileşim Problemleri
Yapı Sağlığı İzlenmesi
Yapısal Tanımlama
Yapı Sistemlerinin Hesaplanması İçin Programlama Dili Tasarımı
Yerel olmayan Elastisite Teorisi


ULAŞTIRMADinamik Ağ Modellemesi
Karayolu ve Demiryolu Üstyapı Tasarımı
Karayolu Kavşak Tasarımı
Kentiçi Toplu Taşıma Sistemleri
Kentiçi Trafik Yönetimi
Kombine Taşımacılık
Trafik Akım Modellemesi ve Denetimi
Trafik İstem Modellemesi
Ulaştırma Ağ Tasarımı
Ulaştırma Ekonomisi
Ulaştırma Planlaması
Üstyapı Yönetim Sistemleri
Yüksek Hızlı Demiryollarının Planlanması


YAPIAhşap ve Çelik Yapılar Çalışma Grubu Koordinatörlüğü
Ahşap Malzeme, Ahşap Yapıların Analiz ve Boyutlandırılması
Çelik Malzeme, Çelik Yapıların İleri Analizi ve Boyutlandırılması, İmalat ve Uygulama Özellikleri
Çelik Yapıların Performans Analizi ve Birleşimlerin Tekrarlı Tersinir Yükler Altındaki Davranışı, Depreme Dayanıklı Tasarımı
Karayolu ve Demiryolu Köprülerinin Statik-Dinamik Analizi ve Boyutlandırılması, Yorulma Etkileri
Kablolu Çelik Taşıyıcı Sistemlerin Non-lineer Analizi, Dinamik Analizi ve Tasarımı
Çelik - Beton Kompozit Yapıların Analizi ve Boyutlandırılması
Çelik Yapıların ve Birleşimlerin Yangında Davranışı, Hesabı ve Yangına Dayanıklı Tasarımı
Çelik Yapıların ve Birleşimlerin Sınıflandırılması, Köprü ve Kablolu Taşıyıcı Sistemlerin Sınıflandırılması
Ulusal ve Uluslararası Yönetmelikler Üzerine Çalışmalar

Yapı Statiği Çalışma Grubu Koordinatörlüğü

Yapı Mühendisliği
Deprem Mühendisliği
Mevcut Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi
Yapı Sistemlerinin Lineer Olmayan Davranışlarının İncelenmesi
Yapıların Deprem Güvenliklerinin Belirlenmesi
Yapı Sistemlerinde Performansa Dayalı Tasarım ve Güçlendirme
Yapısal Optimizasyon
Yapısal Sağlık Takibi
Yapı Sistemlerinin çözümünde Sonlu Elemanlar Yöntemi
Yapıların deneysel yöntemler ile analizi
Pasif Sönümleyiciler ve Sismik Yalıtım (Bina ve Köprüler)
Yarıaktif Kontrol, Akıllı Sönümleyiciler ve Manyetoreolojik Sönümleyiciler (Bina ve Köprüler)
Yüksek Binalarda Deprem ve Rüzgar Tasarımı, Rüzgar Konfor Kriterleri ve Sönümleyici Tasarımı
Rasgele Salınımlar ve Stokastik Dinamik (Durağan - Durağan Olmayan ve Doğrusal - Doğrusal Olmayan)
Doğrusal Matriks Eşitsizlikleri (LMI), Dinamik Sistemler ve Yitirgen Sistemler
LQR, LQG, H2, H∞ ve Dayanıklı Kontrol

Betonarme Yapılar Çalışma Grubu Koordinatörlüğü

Betonarme ve öngerilmeli betonarme köprüler
Betonarme yapı elemanlarının deneysel incelenmesi
Betonarme yapıların doğrusal olmayan statik ve dinamik analizi
Betonarme kabuk ve plaklar
Betonarme depo ve silolar
Betonarme bacalar
Depreme dayanıklı yapı tasarımı
Deprem hasar indekslerinin belirlenmesi
Öngerilmeli ve prefabrike yapıların analiz ve tasarımı
Sonlu elemanlar yöntemi
Yapıların deprem performansının değerlendirilmesi
Yapıların onarımı ve güçlendirilmesi
Yapıların performansa dayalı tasarımı
Yapı-zemin etkileşimi
Yığma ve tarihi yapıların analizi


Yapı İşletmesi • İhale Süreci Yönetimi
  • İhale Stratejileri
  • Kamu İhale Kanunu Uygulamaları
 • İhalelere Teklif Hazırlama Yöntem ve Stratejileri
  • Özel İhale Sistemlerinde Risk Yönetimi
  • İnşaat Yatırım Fizibilitesi
  • İşletme ve Proje Finansmanı
  • Proje Finansman Teknikleri
  • İnşaat Firmalarında Muhasebe Uygulamaları
  • Yaşam boyu maliyet analizi
  • Gayrimenkul Yatırım Projelerinde Değerleme
 • İnşaat Hukuku (Genel İnşaat Mevzuatı)
  • İmar Mevzuatı
  • Yapı Kooperatifleri ve Toplu Konutlar İle İlgili Yasal Düzenlemeler
 • İnşaat Proje ve Yapım Yönetimi
 • İnşaat Projelerinde Hak Talebi Yönetimi ve Uyuşmazlık Çözümü
 • İnşaat Sektöründe Bilişim Çözümleri ve Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı
  • Yapı Bilgi Modellemesi (BIM)
  • Bilgi akışının iyileştirilmesi için ileri takip teknolojilerinin kullanılması (GPS, RFID vb.)
  • Sahada ve yapılarda çeşitli sensörler yardımıyla veri algılanması
  • Afet sonrası arama kurtarma ekiplerine bina ile ilgili verilerin eş zamanlı olarak sağlanması
 • İnşaat Sektöründe İş Kazaları ve İş Güvenliği
  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı
 • İnşaat Sektöründe Yeni Yaklaşımlar
  • Çevreye Duyarlı Binalar ve Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri
  • Yalın İnşaat
 • İstatistiksel Matematik ve Optimizasyon Teorileri
 • Sözleşme Yönetimi
 • Süreç ve sistem modelleme
  • Sistem Modelleme ve Planlama
  • Süreç Modelleme ve Simülasyon
 • Yapım ile İlgili Yaklaşımlar
  • Yapım Yöntemleri
  • Prefabrik Yapı Sistemleri
  • Yapımda İnsan Faktörü
  • Şantiye Tekniği ve Yapı Makineleri
 • Yönetim ile ilgili diğer konular
  • Uluslararası İnşaat Projeleri ve Yönetimi
  • İnşaat Firmalarında Yeniden Yapılanma
  • Kalite Yönetimi
  • Maliyet Yönetimi
  • Kaynak Yönetimi
  • Pazarlama Yönetimi
  • Stratejik Yönetim
  • Bilgi Yönetimi
  • Risk Analizi ve Risk Yönetimi
  • Karar Destek Yöntemleri
  • Yapı Denetimi ve İnşaat Sigortaları
  • İnşaat Ortak Girişimleri
  • Gayrimenkul Yatırımları ve Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıYAPI MALZEMESİAğır betonlar
Atık Maddelerin Yapı Malzemesi Olarak Değerlendirilmesi
Beton Tasarımı
Beton ve Betonu Oluşturan Malzemeler, Kalite Kontrolü
Betonun Kırılma Mekaniği
Betonun Mikro-Makro Boşluk Yapısı-Mekanik Özellikler ve Dürabilite İlişkileri
Betonun ve Betonarmenin Dürabilitesi
Çelik, Ahşap, Beton ve Beton Malzemelerinin Kalite Denetimi İçin Gerekli Standart Laboratuvar Deneyleri
Çimento Esaslı Malzemelerde İç Yapıyla Mekanik Davranışın Birlikte Modellenmesi
Çimento Esaslı Malzemelerin Üretim Teknolojileri
Dolgu maddesi İçeren Reçinelerin Reolojisi
Endüstriyel zemin betonları
Geleneksel betonlar
Hafif betonlar
Hazır beton
İleri Çimento Esaslı Kompozit Malzemeler (reaktif pudra betonları v.b.)
Kâgir Yapı Malzemeleri
Kendiliğinden yerleşen betonlar
Kimyasal Beton Katkıları
Lif Takviyeli Kompozitler
Makro Boşluk İçermeyen Betonların Mekanik Davranışı
Malzemelerin Zamana Bağlı Davranışları (sünme, rötre, gevşeme)
Polimer betonları
Puzolanik Malzemeler ve Betonda Kullanımı
Polimerlerle Güçlendirme
Selüler Malzemeler
Taze Beton Reolojisi
Tekstil ve Lif Donatılı Çimento Esaslı Kompozitler
Yapıların Deneysel Analizi ve Tahribatsız Deney Yöntemleri
Yapı Malzemelerinde Nano-Teknoloji Uygulamaları
Yapı Malzemelerinin Yalıtım Özellikleri
Yüksek performanslı/Yüksek dayanımlı betonlar